20°C pochmurno z przejaśnieniami

Petycja - Warszawa pamięta o swoich Bohaterach

Historia, Petycja Warszawa pamięta swoich Bohaterach - zdjęcie, fotografia

Zachowanie pamięci o bohaterach jest niezbędnym elementem wspólnoty narodowej. W preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zapisano – „my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej (…) wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, (…) pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane”. Zgodnie z art. 5 Konstytucji strzeżenie dziedzictwa narodowego jest jednym z najważniejszych zadań Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich organów władzy publicznej. Jak z kolei wskazano w preambule ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1575) obowiązkiem władz publicznych jest „zachowanie pamięci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez Naród Polski w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu” oraz kultywowanie „patriotycznych tradycji zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem”.

Powyższe wartości powinny przyświecać działalności każdego organu władzy publicznej – w tym organów samorządu terytorialnego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku Warszawy. Nie ma innego miasta na świecie, które w czasie II wojny światowej poniosłoby aż takie straty. Warszawa w szczególny sposób ucierpiała – po pierwsze – jako stolica państwa napadniętego we wrześniu 1939 r. przez dwóch okupantów oraz – po drugie – jako miasto, które w 1944 r. próbowało w trakcie Powstania Warszawskiego ostatnimi siłami bronić niepodległości Polski. Każdego dnia na ulicach Warszawy ginęli ludzie, których zamierzeniem było odzyskanie suwerennego i demokratycznego państwa dla przyszłych pokoleń Polaków. Dlatego też Warszawa jest szczególnie zobowiązana do godnego upamiętnienia Bohaterów, którzy walczyli i oddali życie w obronie niepodległości Polski. Upamiętnienie tych Bohaterów nie jest tylko sprawą mieszkańców stolicy, lecz ma znaczenie z punktu widzenia dobra wspólnego całego Narodu – wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecnie w Warszawie istnieje wiele miejsc, których celem jest upamiętnienie walk i męczeństwa Polaków na terenie stolicy w okresie II wojny światowej. W szczególności są to tablice zaprojektowane przez Karola Tchorka według charakterystycznego wzoru wyłonionego w konkursie przeprowadzonym w 1949 r. Do dzisiaj przetrwało ponad 160 takich tablic. Przedstawiają one krzyż Orderu Virtuti Militari, na którym zamieszczona jest tarcza z napisem „Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny”. Znaczna część tablic jednak zniknęła, m.in. w wyniku rozbiórek budynków, na których były zamieszczone. Z kolei część z tablic, które przetrwały, wymaga pilnej konserwacji. Ponadto w Warszawie jest wiele innych miejsc, w których Polacy oddawali swoje życie za Ojczyznę, które to miejsca albo nie są w żaden sposób upamiętnione, albo formy ich upamiętnienia (tablice, głazy, pomniki) są do tego stopnia zaniedbane, że urąga to godności i pamięci Bohaterów.

Mając na uwadze taki stan rzeczy, a także konstytucyjne i ustawowe pryncypia, którym powinna przyświecać działalność organów Miasta Stołecznego Warszawy, wzywam Radę oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do podjęcia stosownych działań – we współpracy, tam gdzie to konieczne, z Instytutem Pamięci Narodowej – w celu:

 

  1. Renowacji wszystkich tablic zaprojektowanych przez Karola Tchorka, a także innych miejsc upamiętniających walkę i męczeństwo Polaków w okresie II wojny światowej na terenie Warszawy.
  2. Odtworzenia tablic Karola Tchorka, które zostały zniszczone lub zlikwidowane.
  3. Odpowiedniego i godnego oznakowania na terenie Warszawy – na podstawie aktualnej wiedzy historycznej, przy koniecznej współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej – wszystkich miejsc pamięci związanych z walką Bohaterów Miasta Stołecznego Warszawy o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w czasie II wojny światowej.
  4. Zapewnienia, aby poziom estetyki otoczenia wszystkich miejsc nie uwłaczał godności i pamięci osób, które w czasie wojny oddały w danym miejscu życie w obronie Ojczyzny.
  5. Otoczenia odpowiednią opieką i nadzorem – w ramach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy – miejsc pamięci, które znajdują się na terenie nieruchomości nienależących do Miasta Stołecznego Warszawy ani do Skarbu Państwa.
  6. Stworzenia systemu informatycznego – swoistego przewodnika – umożliwiającego zarówno mieszkańcom Warszawy, jak też osobom przyjezdnym, w tym turystom zagranicznym, zlokalizowanie miejsc pamięci oraz zapoznanie się z historią danego miejsca. W szczególności Miasto Stołeczne Warszawa powinno podjąć starania mające na celu stworzenie portalu internetowego oraz aplikacji mobilnej – w języku polskim i angielskim – pozwalającej na wyszukanie miejsca pamięci oraz na szybkie (np. przy użyciu techniki QR-code) uzyskanie informacji na temat okoliczności historycznych, które uzasadniały upamiętnienie danego miejsca.

Ze względu na fakt, że Bohaterowie Warszawy, w szczególności uczestnicy Powstania Warszawskiego, są obecnie osobami w sędziwym wieku, a z roku na rok Warszawa traci kolejnych, wzywam Radę oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do podjęcia wskazanych wyżej działań niezwłocznie. Godność Bohaterów Warszawy i pamięć o ich czynach przemawia za tym, aby realizacja celów przedstawionych w niniejszej petycji nastąpiła do dnia 1 sierpnia 2018 r., to jest do dnia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Niniejszą petycję wnoszę jako osoba fizyczna na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195 z późn. zm.) w związku z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Petycja jest złożona w interesie publicznym i jej przedmiotem jest żądanie podjęcia przez Radę Miasta Stołecznego Warszawa i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa rozstrzygnięć i innych działań mieszczących się w zadaniach i kompetencjach ww. organów w sprawie życia zbiorowego mieszkańców Warszawy, a także w celu ochrony wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego (art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach).

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego moich danych osobowych, z wyjątkiem miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji.

Podpis podmiotu wnoszącego petycję

Rafał Szczepański

Jak pomóc zbierac podpisy pod ta oetyczją - czytaj tutaj

Miejsce zdarzenia mapa Warszawa Ochota


Ostatnie video - filmy na iOchota.pl