14°C lekkie zachmurzenie

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy Żwirki i Wigury

inwestycje, Przetarg sprzedaż nieruchomości zabudowanej Żwirki Wigury - zdjęcie, fotografia

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 1 w Warszawie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul.  Żwirki Wigury 2B stanowiąca własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję Mienia Wojskowego

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w:

-   Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. 2014 r., poz. 1490 t.j. ze zmianami),

-   Ustawie z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r., poz. 782)

 

1

Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej  i ewidencji gruntów

Księga wieczysta KW WA5M/00450018/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych dla działki ew. nr 2/15 z obrębu 2-06-05 położonej przy ulicy Żwirki Wigury 2B w Warszawie.

2

Powierzchnia nieruchomości

0,0626 ha

3

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy przyjętym Uchwałą Rady m. st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10.10.2006 r., z późniejszymi zmianami szacowana nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej jako (U).30 – rozwój terenów usług.

4

Opis nieruchomości

Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym z 17 lokalami o łącznej pow. użytkowej 807 m2. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. W kondygnacji podziemnej znajduje się kotłownia oraz piwnice lokatorskie. Budynek w złym stanie technicznym. W 2015 r. przez RWE została wybudowana wolnostojąca  stacja transformatorowa. Nieruchomość nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

5

Cena wywoławcza nieruchomości

1 590 000,00 zł.

słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych.

Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

6

Terminy wnoszenia opłat

Cena nabycia płatna nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

7

Obciążenia nieruchomości 

W trakcje realizacji jest wpisanie służebności na udostępnienie terenu o pow. 
20,00 m²

8

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruch.

brak

 

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest  wpłacenie wadium w pieniądzu wysokości159 000,00 zł.

Wadium należy wpłacić do dnia 28.12.2015 r.  (forma wniesienia wadium – przelew bankowy) na rachunek Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie nr  86 1130 1017 0020 1232 3720 0008  w BGK z zaznaczeniem „wadium - nieruchomości – działka nr 2/15 Żwirki Wigury 2B”.

Przetarg odbędzie się  04.01.2016 r. o godz. 900  w siedzibie  O Reg AMW w Warszawie, ul. Chełmżyńska 1 (pok. 005 ), 04-247 Warszawa.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku pełnomocnika, dokumentu potwierdzającego tożsamość i stosownego pełnomocnictwa.

W przypadku osób prawnych, okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, minął 09.10.2015 r.          

Osoby, którym  przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu, o których mowa w ustawie z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP (Dz. U. 2014 r., poz. 1090 t.j.), zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, jeżeli w terminie do dnia 28.12.2015 r.  zgłoszą uczestnictwo w przetargu przedstawiając oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z adnotacją wojewody o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty zgodnie z art. 7 i 8 powołanej ustawy oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 

W dniu przetargu (przed jego otwarciem) powinny także okazać komisji, wypisy z rejestrów, o których mowa w art. 19 powołanej ustawy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetarg przegrały, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.

Nie podpisanie protokołu z przetargu z przyczyn niezależnych od Agencji oraz nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez Agencję, może spowodować odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy i zgodnie z Art. 41 ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r., poz. 782) wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg będzie zobowiązany do zapłaty ceny ustalonej w drodze przetargu (pomniejszonej o wpłacone wadium) na trzy dni przed zawarciem notarialnej umowy kupna - sprzedaży, pokrycia kosztów związanych z zawarciem aktu notarialnego i opłatą sądową. 

W przypadku cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2014 r. poz. 1380 t.j.).

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Działu Gospodarki Nieruchomościami OReg AMW w Warszawie ul. Chełmżyńska 1 tel.: (22) 326 10 76 .

Dyrektor Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie może odwołać przetarg podając przyczynę .

Więcej inf na http://www.wam.com.pl/przetarg/41624

 Artykuł sponsorowany

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy Żwirki i Wigury komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na iOchota.pl

inwestycje, - więcej informacji