1°C pochmurno z przejaśnieniami

Smog – działanie globalne a nie w ramach lokalnego budżetu partycypacyjnego

budżet partycypacyjny, działanie globalne ramach lokalnego budżetu partycypacyjnego - zdjęcie, fotografia

Wnioski budżetu partycypacyjnego dotyczące zjawiska smogu i zwalczania go powinny być weryfikowane nie w dzielnicy ale na poziomie ratusza tak aby były zgodne ze standardami programów miejskich i regionalnych.

Smog stał się jednym z bohaterów budżetu partycypacyjnego. Ilość publikacji na ten temat zbliża się dość szybko do takich medialnych zjawisk jak ocieplenie klimatu czy ptasiej grypy. Pomijając fakt realności zagrożeń i faktycznych sposobów ich ograniczania należy podjąć zorganizowane działania dotyczące diagnozy tego zjawiska jak i sposobów jego zwalczania.
Nie trzeba być jednak ekspertem, żeby zauważyć że zarówno te zjawisko jak i sposoby jego zwalczania nie mają charakteru lokalnego.

Cieszy fakt, że miasto rozpoczęło realizację projektu pod nazwą Warszawski Indeks Powietrza (WIP).

Projekt jest efektem porozumienia podpisanego 11 marca 2016 r. przez Miasto Stołeczne Warszawa i Politechnikę Warszawską. Politechnika od 12 lat prowadzi badania jakości powietrza w stolicy i oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko oraz zdrowie mieszkańców. Rezultaty tych badań pozwoliły na opracowanie unikatowych technik analizy i syntezy wyników badań stężeń substancji w powietrzu.

W pierwszym etapie należy zidentyfikować krytyczne dla obszaru miasta stężenia substancji w powietrzu. W oparciu o dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym z systemu pomiarowego Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) określone zostaną stężenia substancji w powietrzu, wystąpienie których spowoduje podjęcie konkretnych działań.

Następnie powstanie m.in. strona internetowa oraz aplikacja mobilna. Znajdą się tam informacje o stanie jakości powietrza oraz zalecenia dla mieszkańców - jak postępować w przypadku wystąpienie wysokich stężeń zanieczyszczeń. Udostępnianie informacji szczególnie uwzględni potrzeby osób wrażliwych na podwyższone stężenia zanieczyszczeń powietrza (dzieci i osoby w podeszłym wieku, osoby cierpiące na schorzenia układu oddechowego lub krążenia, których zaostrzenia mogą być wynikiem ekspozycji na wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza). Podczas tworzenia założeń dla obliczania WIP będą prowadzone konsultacje ze specjalistami z zakresu pneumonologii i alergologii oraz kardiologii. Powoli to na uwzględnienie w algorytmie obliczania WIP aspektów związanych z narażeniem na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza i ich potencjalnych skutków zdrowotnych.

W kolejnym etapie prac planowane jest stworzenie miejskiego systemu punktów pomiarowych substancji w powietrzu (ok. 100 szt). Przewiduje się budowę punktów w każdej dzielnicy Warszawy. Dokonana zostanie analiza ich lokalizacji, uwzględniająca możliwości techniczne oraz wymagania związane z jakością pomiarów. Konkretne miejsca montażu punktów zostaną określone przez specjalistów tak, żeby pozwalały na uzyskanie całościowej i wiarygodnej informacji o jakości powietrza w mieście. Pozwoli to na dokładniejsze monitorowanie i identyfikację potencjalnych zagrożeń i w konsekwencji na dalsze doskonalenie systemu informowania mieszkańców oraz stosowanych narzędzi krótkoterminowych zmierzających do wyeliminowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Jeszcze w tym roku przewidywane jest pilotażowe uruchomienie punktów pomiarowych w celach testowych.

Budowa stacji i innych urządzeń pomiarowych zaproponowanych w ramach budżetu partycypacyjnego, bez przeprowadzenia profesjonalnej analizy ich lokalizacji, może spowodować, że uzyskiwane wyniki nie będą wiarygodne lub reprezentatywne dla obszaru dzielnicy. Ponadto stanowiące oddzielne systemy urządzenia pomiarowe, nie pozwolą na uzyskanie porównywalnych danych dla całego miasta, a tym samym pełnej wiedzy na temat jakości powietrza, skuteczne informowanie mieszkańców i adekwatne reagowanie na zdarzenia związane z zanieczyszczeniem powietrza.

Dlatego wypada stwierdzić, że wszystkie wnioski budżetu partycypacyjnego dotyczące zjawiska smogu i zwalczania go powinny być weryfikowane nie w dzielnicy ale na poziomie ratusza tak aby były zgodne ze standardami programów miejskich i regionalnych.

opracował: Grzegorz Wysocki


Ostatnie video - filmy na iOchota.pl