Program Ochockiej Wspólnoty Samorządowej, Program wyborczy Ochockiej Wspólnoty Samorządowej - zdjęcie, fotografia

My, mieszkańcy Ochoty Zwykli obywatele połączeni troską o naszą dzielnicę. Zdecydowani dbać o jej ciało – przestrzeń. Zdeterminowani, aby usprawnić jej mózg – urząd. Pragnący rozwoju jej ducha, którym jest – społeczność. Jednocząc nasze wysiłki dla wypełnienia tych zadań. W trosce o byt i przyszłość naszej Małej Ojczyzny, powołaliśmy Ochocką Wspólnotę Samorządową oraz stworzyliśmy ten program wyborczy, który był, jest i będzie nam mapą i kompasem w wyprawie po lepsze jutro dla Ochoty.

Twoja przestrzeń!

Plany zagospodarowania

Dalsze nowe inwestycje o charakterze mieszkaniowym czy biurowym powinny ustąpić na rzecz inwestycji mających na celu modernizację tego, co już istnieje. Wolne przestrzenie, jakie pozostały na terenie dzielnicy, powinny być przeznaczane na tereny rekreacyjne i polepszające życie obecnych mieszkańców Ochoty. Będziemy stanowczo przeciwstawiać się dalszemu „zagęszczaniu” naszej dzielnicy. Jedyną gwarancją ograniczenia samowoli inwestycyjnej są plany miejscowe. Chcemy doprowadzić w najbliższej kadencji do objęcia całej naszej dzielnicy miejscowymi planami zagospodarowania. Zależy nam szczególnie na tym, aby plany te były przyjmowane przy znacznym udziale mieszkańców. Wiążemy również wielkie nadzieje z rozpoczęciem prac nad zmianami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy, które będą punktem wyjścia do dyskusji, co w istniejących planach zagospodarowania zmienić.

Proponujemy następujące zmiany:
Wykreślenie ze Studium Trasy N-S, której budowa jest już Warszawie niepotrzebna.
Zniesienie zakazu tymczasowego zagospodarowania terenu, jako zasadę w planach, a nie wyjątek.
Zmianę przeznaczenia terenu zielonego przy szpitalu na ulicy Barskiej tak, aby mógł pozostać tam skwer miejski.

Ochota jest i będzie zieloną dzielnicą

Jesteśmy dzielnicą, która posiada dużo pięknych parków i skwerów. W tej kadencji zrealizowaliśmy nasz wieloletni postulat budowy kolejnego parku. Park Zachodni stał się faktem. Uważamy, że w nadchodzącej kadencji trzeba stworzyć dwa skwery. Pierwszy to teren zielony należący do wojska, położony na zapleczu budynku Bitwy Warszawskiej 12, a drugi to teren obecnego targowiska zastępczego przy ulicy Majewskiego, który po zakończeniu modernizacji północnej strony bazaru Banacha i powrocie kupców do nowo wybudowanej hali powinien stać się skwerem.
Uważamy również, że plac Pod Skrzydłami należy poprawić tak, aby pojawiły się na nim drzewa i znacznie bogatsza roślinność. Widzimy również duży potencjał zapomnianego trochę przez dzielnicę parku Grotowskiego, któremu chcielibyśmy w nadchodzącej kadencji poświęcić więcej uwagi. Będziemy za wszelka cenę bronić skweru przy ulicy Barskiej, któremu grozi zabudowa. W naszej dzielnicy sadzi się wiele drzew, jednak mogłoby być ich jeszcze więcej. Dlatego uważamy, że należy wspierać wszelkie akcje mieszkańców w tym zakresie, również poprzez zwrot kosztów zakupionych sadzonek.

Co możemy zrobić w kwestii czystego powietrza?


Niewiele, ponieważ jest to zadanie na skalę miasta czy regionu. Jednak pewne działania są możliwe. W minionej kadencji zakupiliśmy oczyszczacze powietrza dla wszystkich przedszkoli. Uważamy, że trzeba w nie wyposażyć resztę placówek oświatowych. Będziemy wspierać również wszelkie inicjatywy mające na celu prowadzenie pomiaru stanu zanieczyszczeń. Musimy zabiegać o inwestycje drogowe likwidujące trasy tranzytowe na terenie dzielnicy (modernizacja placu Zawiszy i uruchomienie drugiej nitki Alej Jerozolimskich; budowa tunelu pod Wawelską). Musimy prowadzić spójną kampanię promowania komunikacji publicznej. Chcemy również zwalczać pomysły budowy parkingów podziemnych dla przybyszów z miejscowości podwarszawskich (propozycja budowy parkingu pod boiskiem szkoły przy Spiskiej).

Remont placu Narutowicza


W mijającej kadencji doprowadziliśmy do szerokich konsultacji w tej sprawie i wypracowania kompromisowego projektu modernizacji placu. Jednocześnie zadbaliśmy o to, aby środki na ten cel były zaplanowane w przyszłych budżetach miasta. Praktycznie przebudowa ma ruszyć w przyszłym roku. Musimy w nadchodzącej kadencji dopilnować uzgodnień z mieszkańcami, tak, aby plac stał się centralnym miejsce naszej dzielnicy.

I przebudowa placu Zawiszy


Przebudowa tego skrzyżowania, a co za tym idzie - utworzenie drugiej nitki Alej Jerozolimskich, dochodzącej do placu Zawiszy, to sprawa priorytetowa, która musi znaleźć w nadchodzącej kadencji finał, co najmniej taki, jak obecna modernizacja placu Narutowicza. Przebudowa spowoduje kolejne odciążenie ulicy Grójeckiej i sprawi, że stanie się ona ulicą de facto lokalną.

Zakrycie Wawelskiej

To postulat nienowy w naszej dzielnicy. Jako pierwsza sformułowała go kilkanaście lat temu nasza nieżyjąca koleżanka Anna Zbytniewska. Budowa tunelu pod ulicą Wawelską i Kopińską na odcinku od alei Niepodległości do Białobrzeskiej to oprócz przebudowy placu Zawiszy i budowy tramwaju z Mokotowa na Ochotę jedno z ważniejszych zadań inwestycyjnych miasta na naszym terenie. Spowoduje ono likwidację ostatniej trasy tranzytowej przez naszą dzielnicę, co znacznie ją wyciszy i uspokoi. Jest to przedsięwzięcie, które zajmie wiele lat. W nadchodzącej kadencji powinniśmy zdobyć na nie środki w budżecie miejskim i doprowadzić do opracowania projektu wykonawczego. Ogromne fundusze na tę inwestycję możemy pozyskać tylko przy współpracy wszystkich środowisk działających w naszej dzielnicy, tak jak miało to miejsce w przypadku modernizacji placu Narutowicza.  

Modernizacja podwórek i skwerów osiedlowych

Temat ten jest dla nas tak samo istotny jak duże inwestycje dzielnicowe czy miejskie. Ponieważ dla społeczności lokalnych są to bardzo ważne sprawy, chcemy realizować je przy współudziale mieszkańców. Nie będziemy unikać lokalnych konsultacji i spotkań w tej sprawie.

Ochockie podwórka powinny tętnić życiem, bo są naturalnym i najlepszym miejscem dla sąsiedzkich spotkań i tworzenia się więzi lokalnych. W nadchodzącej kadencji będzie to dla nas priorytet. Chcemy wyraźnie zwiększyć na ten cel środki w budżecie dzielnicy.

Czystość na Ochocie

Stworzenie systemu sprzątania naszej dzielnicy jest dla nas absolutnym priorytetem. Po pierwsze: należy zlecać prace porządkowe firmom rzetelnym. Po drugie: chcemy, aby firma oznaczała swój teren tabliczkami informującymi, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na danym terenie. Po trzecie: tereny znajdujące się bezpośrednio przy budynkach powinni sprzątać ich zarządcy na zlecenie dzielnicy. Po czwarte: zmiany te zostaną zagwarantowane przez ich ciągły nadzór i surowe karanie zaniedbań.

Udogodnienia dla rowerzystów

Chcemy zerwać ze stereotypem roweru, jako (tylko) turystyczno-rekreacyjnego środka lokomocji. Już dziś wiele osób dojeżdża do pracy, szkoły czy po zakupy rowerem, a jak pokazują doświadczenia europejskie, liczba rowerzystów będzie się zwiększać. Dlatego należy, również zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, budować (wytyczać) ścieżki rowerowe, którymi można dotrzeć do każdego celu podróży. Jednak rozwój sieci dróg rowerowych nie może odbywać się kosztem innych użytkowników. Nie może być tak, że powstanie ścieżki rowerowej zagraża bezpieczeństwu pieszych, ogranicza ruch samochodowy czy likwiduje możliwości parkowania samochodów. Będziemy konsekwentnie wspierać mieszkańców w ich protestach w tej sprawie.
Jednocześnie chcemy podnieść poziom wiedzy rowerzystów. Wprowadzimy obowiązkowe kursy na kartę rowerową dla wszystkich uczniów ochockich szkół.

Parkowanie na Ochocie

Zamierzamy bezwzględnie walczyć z ograniczaniem ilości miejsc parkingowych - zlikwidujemy każdy zbędny słupek. Przejrzymy ulicę po ulicy (nie zza biurka), by stworzyć na całej Ochocie dodatkowe miejsca do parkowania. Zamierzamy sprzyjać powstawaniu społecznych parkingów, dla których już w tej kadencji przyjęliśmy preferencyjną stawkę dzierżawy terenu. Uważamy za niezbędne, aby cały teren naszej dzielnicy objąć strefą płatnego parkowania. 

Tramwaj Wilanów - Mokotów - Ochota. 

Miniona kadencja to zabiegi mające na celu umieszczenie części tej wielkiej inwestycji w budżecie unijnym na lata 2014-2020. Dokonano również wielu prac projektowych, które stwarzają możliwości wybudowania tej trasy, tak niezbędnej dla mieszkańców Ochoty. Dopilnujemy, aby część tej trasy łączącej Mokotów z Ochotą została wykonana do końca nadchodzącej kadencji. Połączenie naszej i sąsiednich dzielnic nowoczesnym, cichym tramwajem ułatwi dojazdy mieszkańcom i odciąży komunikacyjnie naszą dzielnicę.

Sieć toalet publicznych.

Doprowadziliśmy do stworzenia sieci toalet miejskich. Obejmuje ona do tej pory ponad 40 takich miejsc, zarówno w budynkach publicznych, jak i w szeregu restauracji i innych prywatnych lokalach wynajmowanych przez dzielnicę. Zastosowaliśmy w tych przypadkach 10-procentową ulgę w czynszu. W nadchodzącej kadencji zamierzamy rozwinąć tę sieć.

 

Twój urząd!

Godziny pracy urzędu


Administracja publiczna powinna dostosowywać się do potrzeb mieszkańców. Oczekiwanie od nas, żebyśmy w celu załatwienia nawet prostych spraw urzędowych musieli zwalniać się z pracy, nie jest w porządku. Nie widzimy najmniejszego powodu, aby nasz urząd dzielnicowy nie mógł być otwarty do godziny 19.00 przez cały tydzień. Od lat zabiegamy o to w urzędzie miasta i mamy nadzieję, że w nadchodzącej kadencji doprowadzimy do takiego rozwiązania.

Stworzenie nowych sposobów informacji mieszkańców

Jednym z naszych marzeń jest, aby Ochota była najaktywniejszą dzielnicą Warszawy. Lecz by tak się stało, należy wzmocnić więź i komunikację między mieszkańcami a władzami samorządowymi. Z tego powodu chcemy, żeby w naszej dzielnicy powstała między innymi sieć tablic informujących o inicjatywach organizowanych na terenie Ochoty. Zamierzamy również kontynuować konsultacje i spotkania z mieszkańcami. Będziemy wspierać gazety lokalne i portale informacyjne działające na naszym terenie.

Powołanie funkcji menedżera miejsca

Kto lepiej potrafi zadbać o porządek i klimat w miejscu zamieszkania niż nieco nadgorliwy mieszkaniec, któremu po prostu leży na sercu dobro jego okolicy? To oczywiście pytanie retoryczne. Chcielibyśmy w pewnych miejscach na Ochocie powołać funkcję menedżera miejsca, który miałby za zadanie pilnować porządku i spokoju w swoim najbliższym sąsiedztwie. Taka osoba dbałaby również o inicjowanie wszelakich działań na tym terenie, zarówno ze strony dzielnicy, jak i mieszkańców. Zamierzamy wyłonić w przyszłej kadencji kilka takich miejsc na Ochocie, w których mogliby działać właśnie menedżerowie miejsca.

Sprzedaż mieszkań i przekształcenie użytkowania wieczystego


Nadchodząca kadencja będzie ważna dla naszych mieszkańców. Opowiadamy się zdecydowanie za wznowieniem wykupu mieszkań komunalnych oraz przekształceniem użytkowania wieczystego we własność. Popieramy postulat, aby dokonać tego z maksymalnie wysoka bonifikatą. Obie te sprawy będą wymagały sprawnego działania urzędu, który w tej kadencji był w czołówce, jeśli chodzi o wdrożenie wypłat 500+ czy wyprawki szkolnej 300+.

Twoja społeczność!

Modernizacja Bazaru Banacha

Dzięki współdziałaniu Stowarzyszenia Kupców Bazaru Banacha z „Informatorem Ochoty” i Ochocką Wspólnotą Samorządową, przy wsparciu innych organizacji i mieszkańców, doprowadziliśmy do zmiany decyzji władz dzielnicy i miasta, wyraźnie zmierzających do likwidacji handlu na tym terenie. W tej kadencji powstał Zieleniak, na którym znaleźli miejsce pracy wszyscy kupcy wcześniej pracujący po stronie południowej bazaru i wielu z części północnej. Zieleniak dzięki stałej promocji stał się centrum Ochoty i najpopularniejszym miejscem do robienia zakupów. Chcemy w nadchodzącej kadencji zadaszyć część warzywną Zieleniaka.

Teraz zamierzamy dopilnować strony północnej bazaru, gdzie musi powstać hala targowa na parterze powstającego budynku TBS. Ta modernizacja powinna być pod społeczną kontrolą, ponieważ mamy powody przypuszczać, że deklaracje wszystkich partii politycznych w tej materii nie są szczere i czyste. Efektem tych wszystkich zabiegów ma być Zieleniak oraz hala w części północnej przyjazna tak klientom, jak i kupcom tam pracującym. Chcemy, aby miejsce to służyło mieszkańcom miasta dzięki umiarkowanym cenom i urozmaiconemu przekrojowi towarów.

Infrastruktura społeczna na terenach nowo powstałych osiedli

Osiedla mieszkaniowe wokół Parku Szczęśliwickiego nie mają na swoim terenie właściwie żadnego dostępu do usług publicznych takich jak oświata czy kultura. Dlatego będziemy wspierać wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe z tego terenu, które chcą w porozumieniu z dzielnicą i przy jej współfinansowaniu stworzyć punkty biblioteczne, świetlice czy mini przedszkola. Duże pole do popisu dla współdziałania z nami mogą tutaj mieć organizacje pozarządowe. W nadchodzącej kadencji chcemy zbudować na tym terenie zespół żłobkowo-przedszkolny, a dzieci ze szkól podstawowych dowozić do szkół znajdujących się w innych częściach Ochoty

Edukacja historyczna i obywatelska

 Musimy zadbać o to, aby nasze dzieci wykształcić na dobrych fachowców z danej dziedziny, ale również na dobrych obywateli. Zamierzamy zwiększać nakłady na formy kształcenia obywatelskiego, patriotycznego i historycznego. W tej kadencji udało nam się podjąć takie inicjatywy jak program opieki nad kombatantami Szacunek i Pamięć, wspólne świąteczne spotkania dla wszystkich kombatantów czy rajd pieszy do Pęcic. Dofinansowujemy w naszych szkołach wiele dodatkowych lekcji oraz prezentacji o charakterze historycznym i obywatelskim. Zorganizowaliśmy obchody 100-lecia Niepodległości, którego ukoronowaniem były takie wydarzenia jak publiczne czytanie "Pana Tadeusza" na Zieleniaku czy Ochocka Parada Niepodległości, w której wzięło udział około 6000 uczestników. Rozpoczęliśmy tradycję organizowania oficjalnych obchodów rocznicy obrony Reduty Ordona. Uważamy za priorytetowe utworzenie centrum edukacyjnego w miejscu historycznej Reduty Ordona przy ul. Na Bateryjce.

Budowanie społeczności lokalnych. 

Mieszkańcy zjednoczeni wokół istotnych dla nich spraw są dla nas zawsze najważniejszym partnerem. Dlatego w tej kadencji zorganizowaliśmy dziesiątki spotkań i konsultacji z mieszkańcami. Staramy się inspirować i wspierać lokalne festyny podwórkowe, potańcówki i spotkania sąsiedzkie. W tym celu stworzyliśmy Miejsce Aktywności Lokalnej na placu Pod Skrzydłami. Chcemy w nadchodzącej kadencji jeszcze bardziej pobudzić do działania naszych mieszkańców poprzez powołania instytucji menedżera miejsca. Uczestniczymy aktywnie w Budżecie Partrycypacyjnym oraz wspieramy lokalne projekty. Ludzie związani z OWS wymyślili i przeprowadzili ogromną liczbę takich przedsięwzięć.

Jednak to nie oznacza, że patrzymy na rozwój tej formy aktywności bezkrytycznie. Uważamy, że i procedura, i sama idea Budżetu Partycypacyjnego musi ulec dość głębokiej zmianie.

Sport na Ochocie

Środowiska tworzące nasz komitet wyborczy włączyły się czynnie w obronę terenów Klubu Skra przed zakusami deweloperów. Teraz czas na budowę w tym miejscu nowoczesnego kompleksu sportowego, który będzie otwarty dla mieszkańców. Będziemy zabiegać o wprowadzenie tej inwestycji do planów inwestycyjnych miasta. Ważna dla nas jest też perspektywa stworzenia na Ochocie pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, jako koniecznego uzupełnienia małych boisk, których sporo w naszej dzielnicy już powstało. Po wielu staraniach w minionej kadencji odzyskaliśmy od developera i PKP teren przy Technikum Kolejowym, gdzie zamierzamy w najbliższych latach zbudować pełnowymiarowe boisko piłkarskie. Rozpoczęliśmy również systemową współpracę z wiodącymi klubami z naszej dzielnicy w zakresie szkolenia młodzieży (piłka siatkowa i ręczna) i zamierzamy w najbliższych latach ją rozwijać.
Dzięki naszym staraniom powstał w tej kadencji na Ochocie pierwszy skatepark. Chcemy również, aby w najbliższym czasie to miejsce zostało zadaszone.

Ochota działa charytatywnie

Społeczność lokalna powinna działać dla dobra słabszych i pokrzywdzonych, zarówno na rzecz własnych mieszkańców, jak i na rzecz innych. Urząd dzielnicy jest idealnym miejscem do mobilizowania mieszkańców do takiej pomocy. W minionej kadencji nasza dzielnica organizowała wiele akcji charytatywnych, m.in. śniadania wielkanocne dla samotnych i ubogich czy zbiórkę pieniędzy na rzecz ochockich domów dziecka. Wielkim sukcesem zakończyła się akcja zbierania środków na pomoc medyczną dla uchodźców z Syrii w Libanie. Prowadziliśmy również zbiórkę pluszaków dla pogotowia. Obecnie trwa zbiórka makulatury na rzecz budowy ujęć wody pitnej w Afryce wspierana przez ochocki samorząd. Urząd uczestniczy również w akcji "Szlachetna paczka". Chcemy rozwinąć takie działania, współpracując w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi i szkołami. Zamierzamy powołać w urzędzie i innych instytucjach samorządowych wolontariat pracowniczy, który będzie działał na rzecz potrzebujących w naszej dzielnicy.


 

 Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez iochota.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

MPG Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa 02-761, Cypryjska 2G

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"