Szkoła przy Cietrzewia w przebudowie

inwestycje, Szkoła Cietrzewia przebudowie - zdjęcie, fotografia
Dariusz Kałwajtys 05/01/2017 07:00

Już po tegorocznych feriach zimowych dzieci uczące się w szkole podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22a we Włochach, będą mogły rozpocząć zajęcia w nowym obiekcie dobudowanym do obecnie istniejącego budynku szkoły, tzw. „łączniku”.

Cytowany łącznik to kilkukondygnacyjny zespól pomieszczeń, łączący dotychczasowy budynek szkoły z obiektami, które są aktualnie w budowie. W piwnicach łącznika zostaną zlokalizowane pomieszczenia techniczne, parter będzie zapleczem nowej sali gimnastycznej, a na pierwszym piętrze przewidziano miejsce na pokój nauczycielski, salę konferencyjną i pracownię komputerową. Drugie piętro łącznika zajmie sala wielofunkcyjna z możliwością trenowania szermierki, która jest w tej szkole bardzo popularna. Na każdym poziomie będą sanitariaty.

Prace wykończeniowe w łączniku zostaną zakończone jeszcze w styczniu, aby po feriach zimowych można było rozpocząć użytkowanie obiektu. Taką informację od pracowników nadzoru otrzymał wizytujący inwestycję burmistrz dzielnicy Włochy Michał Wąsowicz w dniu 2 stycznia 2017 r.

W pozostałej części inwestycji, która ma zostać oddana do użytku do dnia 1 września 2017 roku, w parterze powstanie hala sportowa o wymiarach 18 x 30m, a na wyższych kondygnacjach będą sale lekcyjne i pomieszczenia administracyjne. Jak zapewniają wykonawcy, termin zakończenia prac w tym obiekcie nie jest zagrożony.

Przeznaczenie niektórych pomieszczeń w nowych obiektach może ulec zmianie, według potrzeb szkoły.

Jeszcze kilka lat temu szkoła podstawowa przy ul. Cietrzewia 22a borykała się z wieloma problemami, związanymi z funkcjonalnością budynku i bezpieczeństwem uczących się tam dzieci. Przeciekający dach, przestarzała instalacja elektryczna i inne uciążliwości to tematy, które spędzały sen z powiek rodzicom i nauczycielom.

W ostatnich latach w szkole m.in. wymieniono: pokrycie dachu i instalacji elektrycznej, zmodernizowano: ogrzewanie szkoły, boiska szkolne i plac zabaw. W związku ze zwolnieniem powierzchni mieszkalnych, można było powiększyć zasób szkoły o 7 pomieszczeń dydaktycznych. Obecna inwestycja znacznie poprawi warunki nauczania w szkole przy ul. Cietrzewia.

 

 

 

Szkoła przy Cietrzewia w przebudowie komentarze opinie

 • jan nowak 2017-11-22 23:53:13  Inspiracje Aleksandra Teliszewska NIP 527 230 15 40 tel. 504 246 152 Strona 1

  Raport indywidualny, sporządzony na podstawie przeprowadzonego cyklu programów profilaktycznych skierowanych do dzieci ze szkół podstawowych położonych w dzielnicy Włochy w roku 2017.


  Ze względu na alarmującą sytuację panującą w Szkole Podstawowej nr 94 zalecamy niezwłoczne podjęcie działań z zakresu interwencji kryzysowej ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój społeczny dzieci. W placówce zaobserwowano szereg niepokojących zjawisk wymagających: - działań w kierunku ograniczenia zjawiska przemocy i zachowań agresywnych w SP 94, - pogłębionej diagnozy sytuacji w szkole, - zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w SP 94, - poprawy przepływu informacji między nauczycielami a uczniami w SP 94, - poprawy komunikacji pomiędzy władzami szkoły, rodzicami i nauczycielami.  Inspiracje Szkolenia i Edukacja


  Inspiracje Aleksandra Teliszewska NIP 527 230 15 40 tel. 504 246 152 Strona 2

  1. Miejsce realizacji zajęć: im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Cietrzewia 22

  2. Czas trwania programu w szkole:

  08.05.2017 – 26.09.2017

  W szkole odbyły się 44 warsztaty z uczniami, 22 spotkania z nauczycielami i 2 spotkania z rodzicami.

  3. Cele programu

  Cel główny:
  Zapobieganie i minimalizowanie ryzykownych zachowań wśród uczniów i uczennic szkół podstawowych
  Cele szczegółowe:

   integracja grupy  wzrost umiejętności pracy w grupie  wzrost umiejętności komunikacji interpersonalnej  nabycie wiedzy na wybrany temat (uzależnienia, przemoc, cyberprzemoc, kształtowanie postaw, możliwości wyboru, asertywności, zagrożeń płynących z nowych mediów)  wzrost świadomości na temat konsekwencji wyszczególnionych w projekcie zachowań ryzykownych  ćwiczenie umiejętności dokonywania własnych wyborów  wzmacnianie konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu  kształtowanie konstruktywnych postaw (umiejętności radzenia sobie ze złością, rozwiązywania konfliktów, szukania wsparcia, radzenia sobie ze stresem na trzeźwo, dbałości o swoje potrzeby i emocje, umiejętność niezagrażającego korzystania z dostępu do środków masowego przekazu).


  4. Liczba uczniów, którzy wzięli udział w projekcie.

  W warsztatach wzięło udział 462 uczniów


  Inspiracje Szkolenia i Edukacja


  Inspiracje Aleksandra Teliszewska NIP 527 230 15 40 tel. 504 246 152 Strona 3

  5. Wybór tematów warsztatów

  Tytuł warsztatu Ilość zrealizowanych warsztatów Mówię: NIE – warsztat profilaktyki uzależnień (zarówno chemicznych jak i behawioralnych)
  0
  Mocą w przemoc – warsztat profilaktyki przemocy i agresji rówieśniczej, w tym także cyberprzemocy

  22
  To mnie tworzy – warsztat o wartościach, wzorcach, konstruktywnych postawach, budowaniu swoich mocnych stron (co także przekłada się na umiejętność odmawiania naciskom grupy)


  22
  Nowe media – światem szans i zagrożeń – warsztat koncentrujący się na szansach i zagrożeniach płynących ze swobodnego dostępu do środków masowego przekazu


  0


  6. Organizacja zajęć

  a) Warsztaty dla uczniów
  Warsztaty zostały przeprowadzone w całej klasie jednocześnie w systemie par trenerskich (dwa warsztaty na jedną parę). Szkoła nie mogła zapewnić podziału klasy na połowy ze względu na dużą liczbę uczniów i ograniczoną dostępność sal. Powodowało to szereg zakłóceń między innymi hałas, nadmierne wydłużenie czasu trwania poszczególnych części warsztatu, skutkujący spadkiem koncentracji i motywacji do zajęć. Zbyt liczne grupy powodowały, że osoby o silniejszych osobowościach dominowały zajęcia utrudniając innym aktywne uczestnictwo w warsztatach.
  Poza tym w trakcie realizacji warsztatów w SP 94 występowały inne dystraktory np. niezapowiedziane wystąpienia z radiowęzła szkolnego w trakcie trwania lekcji, swobodne przemieszczanie się uczniów po szkole w trakcie trwania godzin lekcyjnych m.in po książki, materiały plastyczne, mleko, jabłka, z ogłoszeniami szkolnymi i klasowymi, nauczyciele rozdający prace klasowe itp.


  Inspiracje Szkolenia i Edukacja


  Inspiracje Aleksandra Teliszewska NIP 527 230 15 40 tel. 504 246 152 Strona 4

  b) Spotkania z rodzicami i opiekunami

  W trakcie październikowych dni otwartych, dedykowanych rodzicom uczniów SP 94, odbyły się równolegle dwa spotkania dla rodziców w którym udział brało łącznie 8 trenerów realizujących warsztaty w placówce.
  Każdy z zainteresowanych rodziców mógł przyjść i porozmawiać z trenerem indywidualnie lub w przypadku klasy grupowo. Trenerki zapoznawały opiekunów z informacjami zawartymi w raporcie ustnie, z pominięciem treści wrażliwych, na podstawie których mogłoby nastąpić pozorne „rozpoznanie” ucznia. Informacje zostały przekazane zgodnie z treścią raportów. Ze względu na warunki lokalowe w szkołach oraz organizację roku szkolnego, zebrania z rodzicami poszczególnych klas były niemożliwe do przeprowadzenia.
  W trakcie trwania spotkań z opiekunami wielu rodziców interesowało się problemami występującymi w szkole, pytano o poszczególnych uczniów, klasy, nauczycieli. Rodzice są świadomi występujących w szkole problemów i dzielili się poczuciem bezradności w kontaktach ze szkołą. Część opiekunów mówiła wprost o chęci przeniesienia dzieci do innych placówek. Rodzice uczniów są zdeterminowani aby zostać wysłuchanymi i pytali o możliwości wprowadzenia w szkole pożądanych zmian. Opiekunowie odwoływali się do spotkań z władzami szkoły oraz urzędnikami gminy.

  c) Spotkania z nauczycielami i wychowawcami

  Spotkania z wychowawcami i nauczycielami odbywały się w tym samym dniu, co warsztaty z daną klasą. W ich trakcie trenerki zwracały uwagę na sytuację w klasie, omawiane były mocne strony danej grupy oraz wskazywane obszary wymagające dalszych oddziaływań profilaktycznych lub interwencyjnych. Była to również przestrzeń na przekazanie spostrzeżeń dotyczących poszczególnych uczniów. Ze względu na specyfikę etyki zawodowej psychologa, która gwarantuje osobom objętym oddziaływaniami psychologicznymi pełną anonimowość oprócz sytuacji określonych prawnie, trenerzy nie umieszczali indywidualnych danych (imion, nazwisk) uczniów w raportach. W SP 94 rozmawiałyśmy również z nauczycielami zmieniającymi się zgodnie z planem lekcyjnym w trakcie realizacji warsztatów. Nauczyciele dzielili się problemami jakie występują wśród uczniów, w całych klasach oraz szkole. Mimo posiadanej świadomości istniejących problemów, w
  Inspiracje Szkolenia i Edukacja


  Inspiracje Aleksandra Teliszewska NIP 527 230 15 40 tel. 504 246 152 Strona 5

  szkole nie są podejmowane adekwatne działania zmierzające do ich rozwiązania. W szkole są nauczyciele przejęci sytuacją i świadomi konsekwencji, jakie niesie ze sobą zjawisko przemocy w szkole. Zauważalna jest równocześnie ich frustracja spowodowana brakiem jakiejkolwiek reakcji ze strony dyrekcji szkoły i pedagoga szkolnego. Sugerowane przez nauczycieli powody tej opieszałości to „obłożenie pracą ze względu na nową reformę szkolnictwa”, jednak bardzo emocjonalne i negatywne wypowiedzi pod adresem władz SP wskazują jednoznacznie na istnienie konfliktów w placówce i wymagają natychmiastowej zewnętrznej interwencji.
  W trakcie realizacji zajęć dochodziło również do obserwowania trudnych sytuacji w relacji nauczyciel – uczeń. Poniżej zostały wymienione niektóre sytuacje których, świadkami były trenerki.
   Syt.1 Trenerki pytają jakie emocje znają dzieci (klasa III). Wychowawczyni entuzjastycznie zgłasza się do odpowiedzi, w końcu trenerka pyta jaką emocję pani chce podać. Pani odpowiada: „Ekscytację. Czuję zawsze jak wychodzę w piątek ze szkoły”. W przypadku dzieci, szczególnie młodszych może budować poczucie nieadekwatności w sytuacjach szkolnych.

   Syt.2 Dziecko jest pobudzone, rozmawia, przeszkadza. Pani mówi: „no Piotr (imię zmienione), powiedz pani, kim jest twoja mama, no powiedz, że psychologiem”.

   Syt.3 Nauczyciel w trakcie przerwy, będąc w sali, nie zwraca uwagi na dzieci, które chodzą po ławkach i pod ławkami.

   Syt.4 Dzieci leżały na podłodze na przerwie i łaskotały się, nauczycielka dołączyła i łaskotała dzieci mimo ich sprzeciwu. Zachowanie to dotyczyło grupy chłopców wiodących prym w inicjowaniu i realizowaniu zachowań agresywnych w klasie względem siebie.


   Syt.5 Nauczyciel „w zabawie” ciągnie dziecko za nogę po podłodze (wyciągnęła je spod ławki.)


   Syt.6 Wychowawca wyszarpuje piórnik dziecku z ręki i krzyczy na nie.

  Inspiracje Szkolenia i Edukacja


  Inspiracje Aleksandra Teliszewska NIP 527 230 15 40 tel. 504 246 152 Strona 6

   Syt.7 na warsztatach jeden z uczniów bardzo źle się zachowuje, m.in stuka krzesłem, poproszony o zaprzestanie takiego działania (“stukasz krzesłem, przeszkadza mi to”), odpowiada “no to co?”. Uczeń został przyjęty przez szkołę warunkowo ze względu na negatywne zachowanie i niskie oceny. W trakcie warsztatów swoją postawą zakłócał klasie przebieg zajęć. Po konsultacji z nauczycielem obecnym podczas warsztatu trenerki uzyskały informację o nieustannym, nagannym zachowaniu ucznia w trakcie pobytu w szkole. Komentarz nauczyciela “Ktoś powinien coś z tym zrobić”. Jednocześnie ten sam nauczyciel przez całą lekcję siedział odwrócony tyłem do uczniów i trenerów sprawdzając coś w telefonie.

   Syt.8 Pani pedagog „radziła” trenerkom, by dawały dzieciom takie zadania do zrobienia, żeby dzieci nie musiały myśleć.

  Wychowawcy często pytali o możliwość przeprowadzenia zajęć z umiejętności wychowawczych dla rodziców, co może świadczyć o dużych potrzebach w tym obszarze.

  7. Wnioski ogólne z pracy z uczniami

  Wysuwającym się problemem w kontaktach z uczniami jest brak przestrzegania granic i zasad. Uczniowie zdają sobie sprawę z istnienia kontraktów, regulaminów lecz ich nie przestrzegają, ponieważ nie jest to egzekwowane. Trenerki często zmuszone były do odwoływania się do ustalonych w trakcie warsztatów zasad, co powodowało obniżenie tempa pracy w klasach. Uczniowie w trakcie zajęć byli niespokojni, działali chaotycznie, mieli problemy z wykonaniem poleceń, prezentowali zachowania opozycyjne. Zdecydowanie lepiej funkcjonowali po wykonaniu ćwiczeń rozładowujących energię i przy dużej zmienności form przekazywanej wiedzy. Na uczniów działało również konsekwentne reagowanie w sytuacji łamania zasad. Podsumowanie sytuacji problemowej, pokazanie strat jakie grupa ponosi w wyniku ich postępowania. Na uczniów bardzo dobrze wpływa spokojny sposób pracy, tłumaczenie, konstruktywne informacje zwrotne pozytywne oraz konsekwentne przestrzeganie granic – odwoływanie się do ustalonych zasad.
  Inspiracje Szkolenia i Edukacja


  Inspiracje Aleksandra Teliszewska NIP 527 230 15 40 tel. 504 246 152 Strona 7

  Dla dzieci było to trudne doświadczenie, często nie potrafiąc opisać swojego stanu emocjonalnego używały określenia, że zajęcia są „nudne”. Uczniowie są przyzwyczajeni do działań nie wymagających zaangażowania poznawczego.
  W trakcie spotkania z trenerkami pani pedagog „radziła” trenerkom, by „dawały dzieciom zadania do zrobienia, żeby dzieci nie musiały myśleć”.
  Jeżeli daje się dzieciom zadania do realizacji, bez możliwości stworzenia przestrzeni na refleksję, to nie stwarza się im warunków do samodzielnego myślenia, doświadczania i obserwowania otaczającego świata oraz zasad w nim panujących. Nie pozwala na zastanowienie, na użycie wszystkich zmysłów, na stworzenie sobie własnego, wewnętrznego świata. – To wszystko jest szczególnie ważne dla dzieci klas 1-3, które dopiero uczą się świata.
  Dzieci niestymulowane do samodzielnej obserwacji i wyciągania wniosków, nie nabywają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych. Brak szansy na ćwiczenie umiejętności współpracy w podgrupach oznacza, że dzieci nie potrafią tak funkcjonować.
  Jeżeli człowiek nie posiada wewnętrznych zasobów do radzenia sobie z „nudą”, angażuje się w wyniszczające go aktywności np. uzależnienia.
  Uczniowie w rundach integracyjnych często wymieniali wśród hobby, zainteresowań i ulubionych form spędzania czasu wolnego gry komputerowe, gry na smartfony, Internet, seriale.
  W trakcie realizacji programu dzieci mówiły, że lubią grać w grę GTA (pełna przemocy, elementów seksualnych, narkotyków itp), „bo tam się tak fajnie rozjeżdża staruszki na pasach, takie plask jest wtedy”. Syt1 Trenerki po przeprowadzonych warsztatach rozmawiały z wychowawczynią nt. gry. Pani nie wiedziała co to za gra i nie dopytywała. Gra GTA jest oznaczona jako dozwolona od 18 lat, ponieważ występują w niej narkotyki, prostytucja, wulgarny język, seks i inne tematy niewskazane dla dzieci. Warto porozmawiać z rodzicami o oznaczeniu gier i filmów oraz ich kontroli.

  W klasach, w których wiele dzieci wymieniało granie w gry jako ulubiony sposób spędzania czasu, a zwłaszcza granie w gry typu GTA, namacalne były problemy z koncentracją, motywacją do zajęć, szybkim znudzeniem itp. W grupach, w których było wiele dzieci grających w gry, dało się też zauważyć podwyższony poziom konfliktów w klasie oraz stosowania przemocy rówieśniczej. To były też klasy określane przez nauczycieli jako tzw. trudne wychowawczo.
  Inspiracje Szkolenia i Edukacja


  Inspiracje Aleksandra Teliszewska NIP 527 230 15 40 tel. 504 246 152 Strona 8

  Warto zauważyć, że dzieci, które spędzają dużo czasu przed telewizorem, telefonem czy tabletem cierpią zwykle także na nadmiar bodźców. Zanurzone w świecie nagłych, mocnych bodźców, oczekują tego przez większość czasu. Korzystne dla ich rozwoju jest stwarzanie spokojnej przestrzeni, niekoniecznie odpowiadanie na tę potrzebę. Początkowo może się wtedy w dzieciach pojawiać frustracja związana ze zmianą funkcjonowania. Mogą narzekać wtedy na nudę, także ze względu na nieumiejętność obserwacji samych siebie (często dzieci mówią o nudzie, kiedy jest im trudno).
  W trakcie warsztatów pojawiły się informacje o niekonstruktywnych metodach radzenia sobie ze złością wśród uczniów – uderzaniu w stół, niszczeniu przedmiotów itp. Dzieci mówiły także o tym, kiedy się złoszczą – dominowały powody związane z ograniczeniem telewizji, telefonu lub tabletu. Może to świadczyć o nadużywaniu przez dzieci tych sprzętów. Uczniowie nie posiadali umiejętności z zakresu akceptowalnego społecznie wyrażania złości. W trakcie realizacji warsztatów trenerki (dodatkowo) często przekazywały chociaż w minimalnym zakresie wiedzę z zakresu prawidłowego formułowania komunikatu „Ja”.
  W wielu grupach zauważalnym problemem była nadmierna koncentracja uczestników na sobie, olbrzymia trudność z decentracją, a co za tym idzie ze współpracą w grupie, otwartością i zdolnością do korzystania z zasobów innych. W takich grupach uczestnicy przejawiali także nadmierny krytycyzm wobec innych oraz nastawienie rywalizacyjne. Znacznie wyraźniej to zjawisko występowało w grupach, gdzie dużą rolę odgrywał status materialny i społeczny rodziców. W tych grupach poziom bezpieczeństwa, a co za tym idzie, otwartości był wyraźnie obniżony.
  Uczniom najczęściej podobały się gry i zabawy oraz zajęcia plastyczne. Pojawiały się też głosy o tym, że dobrze, iż na zajęciach poruszono temat przemocy panującej w klasie.
  - Profilaktyka przemocy
  Duże zainteresowanie pojawiło się podczas omawiania różnic między agresją a przemocą. Uczniom myliły się pojęcia związane z agresją i przemocą, nie potrafili też nazywać tego, co działo się w klasie (często obserwowałyśmy w klasach przemoc).
  Zajęcia z tego tematu były trudne dla dzieci, korzystniej byłoby dla nich aby warsztaty były prowadzone w mniejszych grupach. W klasie, w której prowadzone były dwa spotkania z tego tematu widać było poszerzenie wiedzy z tego zakresu. Wydaje się, że powracanie do klas z tym samym tematem, nieco
  Inspiracje Szkolenia i Edukacja


  Inspiracje Aleksandra Teliszewska NIP 527 230 15 40 tel. 504 246 152 Strona 9

  pogłębionym, inaczej ujętym oraz monitorowanie zachowań agresywnych w klasach byłoby korzystnym rozwiązaniem.
  - Budowanie świata wartości

  Panowało duże zróżnicowanie poziomu rozumienia, przedstawianych przez trenerów i trenerki, wartości. Często dzieci nie potrafiły podać przykładów sytuacji ,w których przejawiają się poruszone zagadnienia np. nie wiedziały w jakich sytuacjach wiadomo, że kogoś szanujemy. Pokazuje to silną potrzebę budowania w dzieciach świata wartości od najmłodszych lat. Ważne jest to także w kontekście prawidłowego działania klasy, opartego na współpracy i porozumieniu, a nie konflikcie. Należy jednak podkreślić, że jest to też temat najbardziej refleksyjny z podanych w projekcie. Trudno mówić o szacunku, tolerancji, uczciwości i koleżeństwie bez zatrzymania się i stworzenia uczniom przestrzeni do refleksji. Przy tym temacie niemożliwe zdaje się angażowanie uczestników tylko do działania, bez możliwości zachęcenia ich do myślenia.


  8. Koszty projektu w szkole


  Liczba jednostek klasowych
  Liczba spotkań Koszt
  22 44 warsztaty z uczniami 22 spotkania z nauczycielami 2 spotkania z rodzicami
  14 520 zł
  Inspiracje Szkolenia i Edukacja


  Inspiracje Aleksandra Teliszewska NIP 527 230 15 40 tel. 504 246 152 Strona 10

  Podsumowanie
  Rozpoznanie:
  1. Potrzeba działań w kierunku ograniczenia zjawiska przemocy i zachowań agresywnych w SP 94.
  Zgodnie z definicją Ireny Pospiszyl przemoc rówieśnicza to „wszelkie nieprzypadkowe akty godzące w wolność osobistą jednostek lub przyczyniające się do fizycznej, a także psychicznej szkody osoby, wykraczające poza społeczne zasady wzajemnych relacji”.
  Przemoc definiuje się również, „jako nadużycia lub wykorzystanie swojej przewagi fizycznej, emocjonalnej lub sytuacyjnej nad inną osobą dla uzyskania ważnego dla siebie celu (Brzezińska, Hornowska, 2007, s. 108).
  Najczęstsze formy przemocy rówieśniczej (Raport z badań nad przemocą w szkole, (2011), Instytut Socjologii UW)
  Formy bezpośrednie:
   Fizyczna (bicie, szarpanie, popychanie, niszczenie rzeczy, zabieranie i wymuszanie pieniędzy, plucie, kopanie, zmuszanie do wykonywania poniżających, ośmieszających czynności, w tym seksualnych).  Słowna (przezywanie, ubliżanie, wyśmiewanie, grożenie, prowokowanie poprzez np. robienie min lub wyrażanie różnych opinii).
  Formy pośrednie:
   Relacyjna (wykluczenie z grupy rówieśniczej, namawianie innych do odrzucenia ofiary, rozpowszechnianie plotek).  Cyberprzemoc (nękanie, straszenie, ośmieszanie poprzez wysyłanie smsów, e-maili, wiadomości na czatach, umieszczanie lub rozpowszechnianie kompromitujących treści, zdjęć, filmów w Internecie).
  Analizując treść raportów sporządzonych po warsztatach oraz bazując na relacjach doświadczonych trenerów i specjalistów z zakresu psychologii zalecamy pogłębioną diagnozę sytuacji w szkole.
  Należy nadmienić, że dzieci na etapie szkoły podstawowej modelują zachowanie zgodnie z wzorcami przekazywanymi przez osoby znaczące, w domu będą to opiekunowie, rodzice, w szkole mogą nimi być nauczyciele, psycholog, pedagog, dyrektor, pani w bibliotece, pani woźna, itd.
  Inspiracje Szkolenia i Edukacja


  Inspiracje Aleksandra Teliszewska NIP 527 230 15 40 tel. 504 246 152 Strona 11

  Uczniowie, szczególnie klas wyższych, w których występują problemy, zgłaszali w trakcie warsztatów, że nie ma w szkole bezpiecznego, zaufanego dorosłego, nie mają wsparcia i nikt nie reaguje na ich problemy.
  Dobitnie może świadczyć o tym sytuacja na warsztatach w klasie, w której została rozpoznana przemoc. Uczniowie rozmawiali z trenerkami i chcieli rozwiązać istniejący problem. Dzieci zostały na przerwie i z własnej inicjatywy opowiadały o swoich odczuciach, że w szkole nikt z istniejącym problem nic nie robi, że pomimo zgłaszanych trudności do dorosłych (nauczycieli, pedagoga, dyrekcji) nie są słyszani.
  Ze strony uczniów padały pytania co jeszcze mogą zrobić skoro dorośli nie interweniują. Dzieci chciały zostać dłużej całą klasą i porozmawiać z trenerkami na temat trudności i możliwych rozwiązań. Trenerki miały taką możliwość, pani pedagog jednak się nie zgodziła, bez dyskusji oznajmiła, że inne klasy nie mogą być poszkodowane (następna klasa zaczynała warsztaty po przerwie – rozmowa z dziećmi została niedokończona).
  Sposobem na rozwiązanie sytuacji z uczniami problematycznymi jest „przerzucanie” dzieci z klasy do klasy (Jaś jest w 1a, 2b, 3c – bo nikt nie umie/nie chce się zająć uczniem).
  Warto przyjrzeć się sytuacji w placówce chociażby ze względu na spory odsetek uczniów uciekających ze szkoły. Trenerki uzyskały informacje od dzieci i nauczycieli o dużym współczynniku odpływu uczniów ze szkoły i przenoszeniu się do innych placówek, głównie ze względu na funkcjonującą w szkole przemoc. Według jednej z mam obecnych na spotkaniu z rodzicami, po sprawdzeniu tego w odpowiednich urzędach, okazało się, że w zeszłym roku odeszło ze szkoły 60 uczniów (szkoła liczy ok 1100 uczniów)

  2. Potrzeba działań w kierunku zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w SP 94.
  Wejście do szkoły
  - można wejść i wyjść ze szkoły pozostając nie zauważonym przez żadnego pracownika szkoły – system rejestracji osób wchodzących do szkoły nie działa.
  - syt.1 – na dworze pada, trenerka wchodzi do budynku szkoły, pani woźna nie informuje o potrzebie używania ochraniaczy, które jak się okazuje są przy dyżurce.
  Inspiracje Szkolenia i Edukacja


  Inspiracje Aleksandra Teliszewska NIP 527 230 15 40 tel. 504 246 152 Strona 12

  - syt.2 – trenerki wychodząc ze szkoły i chcąc zdać klucze do sali nie mają komu ich przekazać ponieważ, osoba przebywająca przy stoliku dyżurki i szukająca czegoś w szufladach biurka, informuje ich, że nie wie gdzie mają odłożyć klucze „bo ona nie jest stąd”, czyli nie jest pracownikiem szkoły jak się okazało w rozmowie.
  - syt.3 – trenerka wchodzi do szkoły i nie zaczepiana przez nikogo trafia do pokoju nauczycielskiego. Przeprowadza eksperyment i nie witając się, nie tłumacząc kim jest, wchodzi do pokoju nauczycielskiego i zabiera z niego torbę ze swoimi materiałami. Nauczyciele w pokoju nie zwracają uwagi na obce osoby w pokoju nauczycielskim.
  Sytuacje przedstawione powyżej niosą za sobą wiele zagrożeń min:
   możliwość uprowadzenia dziecka,  możliwość przemycenia na teren szkoły materiałów i substancji zagrażających bezpieczeństwu uczniów i nauczycieli np., substancje psychoaktywne, pirotechniczne itd.,  możliwość wtargnięcia przypadkowych osób na teren szkoły.
  Przerwy
  - brakuje aktywnych nauczycieli na korytarzach szkolnych w trakcie przerw,
  - jeden stały punkt, gdzie można spotkać nauczyciela – łącznik przy schodach blisko pokoju nauczycielskiego
  - brak przestrzeni dla dzieci umożliwiającej spożytkowanie nadmiaru energii, typu ping – pong, piłkarzyki, kostki piankowe itp.W klasach
  Brak nauczycieli wspierających, pomimo dużych trudności występujących w klasach oraz wielu diagnoz/orzeczeń, posiadanych przez uczniów.
  Luźny stosunek uczniów do przestrzegania podstawowych zasad współżycia społecznego. Głównie oparty na potrzebie zaspokojenia własnych potrzeb.
  3. Potrzeba działań w kierunku poprawy przepływu informacji między nauczycielami a uczniami w SP 94.

  Radiowęzeł
   Niezapowiedziane przerywanie lekcji, parę razy w ciągu dnia w trakcie trwania godzin lekcyjnych. Trenerki nie raz miały możliwości zaobserwowania działania radiowęzła w trakcie trwania warsztatów profilaktycznych.
  Inspiracje Szkolenia i Edukacja


  Inspiracje Aleksandra Teliszewska NIP 527 230 15 40 tel. 504 246 152 Strona 13

   treści przekazywane w radiowęźle można przenieść na inne nośniki informacji lub przełożyć je na długą przerwę.
   uczniowie po aktywności radiowęzła w trakcie godzin lekcyjnych rozpraszają się w trakcie zajęć, mają problemy z utrzymaniem koncentracji, zakłócony zostaje proces przyswajania informacji. Na tym etapie edukacji, szczególnie dzieci młodsze klas 1-3 tracą na jakości kształcenia ze względu na licznie występujące dystraktory.
   nauczyciele irytują się w trakcie działania radiowęzła na lekcjach (komentarz nauczycielki do trenerki „Ona mi to na klasówkach robi!”).

  Inspiracje Szkolenia i Edukacja


  Inspiracje Aleksandra Teliszewska NIP 527 230 15 40 tel. 504 246 152 Strona 14

  Załącznik: Trenerzy i trenerki prowadzący zajęcia w ramach projektu
  L.p. Imię i nazwisko Wykształcen ie
  Doświadczenie zawodowe w kształceniu młodzieży w latach

  Kwalifikacje trenera (tj. np. ukończone dodatkowe kursy, posiadane certyfikaty z zakresu sposobu prowadzenia szkoleń)
  1. Aleksandra Teliszewska

  psycholog 14 lat  Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra  Udział w Trenerskiej Grupie Stażowo – Superwizyjnej w Intrze  Certyfikat coacha ICC  Udział w kursie „Skuteczny trener – doświadczenie- kreatywność – refleksja” zorganizowany przez Centrum TROP  Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 2. Blanka Zientek psycholog 14 lat  Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra  Udział w Trenerskiej Grupie Stażowo – Superwizyjnej w Intrze  Akademia Rozwoju Kompetencji Trenerskich Intra

  3. Anna Wieczorek psycholog 14 lat  Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra  Udział w Trenerskiej Grupie Stażowo – Superwizyjnej w Intrze  Udział w szkoleniach Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży Program Stacja w zakresie problematyki narkomanii

  4. Aleksandra Kołdej
  Psycholog

  6 lat specjalista terapii uzależnień
  5. Magdalena Dietrich
  Psycholog

  6 lat Ukończone studium terapii uzależnień
  6. Agnieszka Rekosz
  psycholog 8 lat Trener umiejętności miękkich
  7. Artur Świtalski Psycholog 4 lata Pracuje z jako streetworker z dziećmi ulicy z Targówka, pracuje też w świetlicy socjoterapeutycznej, Ukończył studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  Inspiracje Szkolenia i Edukacja


  Inspiracje Aleksandra Teliszewska NIP 527 230 15 40 tel. 504 246 152 Strona 1

 • Rodzic - niezalogowany 2018-09-30 17:11:58

  Jeśli zastanawiasz się nad tą szkołą to z niej zrezygnuj, jeśli masz dziecko w tej szkole i mówi Ci że coś jest nie tak jak powinno być, to sprawdź to. Ze świecą szukać czegoś w tej placówce co działa tak jak powinno. Szkoda dzieci. Raport jak najbardziej aktualny.

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez iochota.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

MPG Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa 02-761, Cypryjska 2G

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"