9°C mgła

Porozumienie między Mazowiecką Wspólnotą Samorządową a ruchem samorzadowym Bezpartyjni

polityka, Porozumienie między Mazowiecką Wspólnotą Samorządową ruchem samorzadowym Bezpartyjni - zdjęcie, fotografia

POROZUMIENIE

Polski samorząd od pierwszych wolnych wyborów jest wysoko oceniany przez obywateli, co zgodnie potwierdzają wszystkie wyniki badań opinii. Stał się miejscem kształtowania nowoczesnego polskiego patriotyzmu i umacniania tradycyjnych wartości. Sukces demokracji lokalnej okazuje się najlepszą wizytówką Polski w Europie. Dlatego zasada partycypacji musi przyświecać takim zmianom ustrojowym, dzięki którym przedstawiciele samorządu terytorialnego wszystkich szczebli otrzymają prawo decydowania i prawo głosu w sprawach fundamentalnych dla rozwoju regionów Polski – ich Małych Ojczyzn. Dzięki tej zasadzie powinny być wprowadzone rozwiązania, umożliwiające większy udział w podejmowaniu decyzji przez społeczności lokalne i ich przedstawicieli – prawdziwych gospodarzy regionów i wspólnot.

W imię zasady pomocniczości nasze organizacje prowadzą działania na rzecz konsolidacji środowisk samorządowych i komitetów wyborczych z województwa mazowieckiego i całego kraju. Biorąc pod uwagę wspólnotę celów, zbieżność poglądów na temat roli i funkcji lokalnych wspólnot samorządowych sygnatariusze niniejszej umowy, zwanej porozumieniem, postanawiają podjąć współpracę.

Strony porozumienia postanawiają:

1. Mazowiecka Wspólnota Samorządowa przyłączy się do ogólnopolskiego Ruchu Samorządowego BEZPARTYJNI.

2. Mazowiecka Wspólnota Samorządowa będzie prowadziła działania mające na celu konsolidację jak największego grona niezależnych, bezpartyjnych samorządowców z całego województwa mazowieckiego.

3. Mazowiecka Wspólnota Samorządowa zobowiązuje się do tworzenia list wyborczych pod nazwą ogólnopolskiego Ruchu Samorządowego BEZPARTYJNI we wszystkich okręgach wyborczych w wyborach do sejmiku województwa mazowieckiego w 2018 roku.

4. Mazowiecka Wspólnota Samorządowa zobowiązuje się również do tworzenia takich list w wyborach do rad powiatów i rad gmin na terenie województwa mazowieckiego. (z wyłączeniem wyborów do rady m.st. Warszawa i rad dzielnic m.st.. Warszawa)

5. Mazowiecka Wspólnota Samorządowa na rzecz realizacji wspólnego projektu udostępni swoje biuro w Warszawie.

6. Mazowiecka Wspólnota Samorządowa jest reprezentantem ogólnopolskiego Ruchu Samorządowego BEZPARTYJNI na terenie województwa mazowieckiego (z wyłączeniem wyborów do rady m.st.. Warszawa i rad dzielnic m.st. Warszawa)

7. Przedstawiciele Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej na równych prawach członkowskich będą brali udział w strukturach władz ogólnopolskiego Ruchu Samorządowego BEZPARTYJNI

8. Ruch Samorządowy BEZPARTYJN upoważnia Mazowiecką Wspólnotę Samorządową do posługiwania się i wykorzystywania do celów wizerunkowych swojego loga i znaków graficznych.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Ruch Samorządowy BEZPARTYJNI

/-/ Piotr Krzystek - prezydent Szcecina, /-/ Robert Raczyński - prezydent Lubina

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
/-/ Konrad Rytel - prezes MWS Mariusz Ambroziak (viceprezes MWS )Krzysztof Górak (viceprezes MWS ), Paweł Kłobukowski (viceprezes MWS), Grzegorz Wysocki (viceprezes MWS ),Paweł Dąbrowski (skarbnik)

 


Ostatnie video - filmy na iOchota.pl